Globaal plan van aanpak voor Oost-Vlaanderen

Alles over de Europese Verordening

Het globaal plan van aanpak wil een handleiding bieden voor lokale besturen binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Het is een richtlijn voor wie er wat mag doen op het terrein en hoe de bevoegdheden en verantwoordelijkheden verdeeld zijn. We willen de betrokken instanties een antwoord bieden op de volgende vragen:

 1. Over welke maatregelen gaat het?
 2. Wat betekent de Verordening voor mij als beheerder?
 3. Welke andere partners/beheerders zijn betrokken partij?
 4. Wie kan instaan voor de monitoring, uitvoering, …?
 5. Over welke soorten gaat het en op welke terreinen komen ze voor?

1.    Over welke maatregelen gaat het?

Op Europees Niveau :

Sinds 2014 is er een nieuwe Europese regelgeving van kracht, die beheerders ertoe verplicht invasieve, uitheemse soorten of kortweg exoten te beheren, te bestrijden of uit te roeien. Via de EU-verordening werd voor deze soorten een handels-, bezits- en kweekverbod ingesteld.

De verordening roept op tot een hiërarchische benadering,- de zogenaamde drietrapsaanpak

Lees meer

 • Stap 1 Preventie van nieuwe introducties via zachte maatregelen (communicatie) en harde (wetgevend kader zoals het opleggen van een handelsverbod). Het opleggen van een handelsverbod is ook de kracht van de verordening in de strijd tegen de verdere verspreiding en introductie van invasieve, uitheemse soorten.
 • Stap 2 Vroege detectie en snelle respons: snel handelen en uitwisselen van gegevens is cruciaal (via http://waarnemingen.be/). Als het om een soort gaat die voorheen niet voorkwam, dan moet elke lidstaat de uitroeiing nastreven zodra de introductie van de soort wordt vastgesteld.
 • Stap 3 Bestrijding/beheer van wijdverspreide soorten: in sommige gevallen betreft dit de indamming, uitroeiing of beperking van de overlastsoort. Dit gebeurt via diverse methoden: mechanisch, manueel, chemisch, enzovoort. De lidstatenmoeten maatregelen treffen om de gevolgen tot een minimum te beperken. Hierbij moeten ze rekening houden met de impact van deze soort op het milieu, en het beheer afstemmen op de specifieke omstandigheden  – bijvoorbeeld door een kosten-batenanalyse te maken.

De lijst van invasieve, uitheemse soorten is een dynamische lijst, die onderhevig is aan uitbreidingen en regelmatig geüpdatet wordt. Wil je op de hoogte blijven? Surf dan regelmatig naar ecopedia.be .

De Europese verordening 1143/2014 zorgt voor heel wat beroering in het beheerderslandschap: vooral bij federale overheden, die een wettelijk kader moeten uitwerken om aan de uitvoering van de verordening gevolg te kunnen geven.

Op Vlaams Niveau :

In Vlaanderen is de praktische invulling voor bepaalde soorten gebaseerd op het Soortenbesluit, dat bij de meeste terreinbeheerders goed gekend is. Het Soortenbesluit regelt het statuut van alle uitheemse soorten. Het verankert de Europese Verordening 1143/2014 voor de Vlaamse bevoegdheden en maakt de opstelling van een Vlaamse lijst mogelijk. De bepalingen van deze lijst zijn parallel aan die van de Europese Verordening. De lijst is voorlopig echter niet ingevuld.

2. Wat betekent de Verordening voor mij als beheerder?

In eerste instantie wordt er aan beheerders gevraagd om de invasieve, uitheemse soorten te inventariseren die in de lijst werden opgenomen. Sinds 2020 is er ook een jaarlijkse rapportageverplichting aan Europa.

Lees meer

Via de Regionale Comités verzamelt RATO vzw jaarlijks de nodige gegevens, die vervolgens aan het INBO (Instituut Natuur- en bosonderzoek) worden doorgegeven. Het INBO maakt ze over aan Europa.

In een tweede fase wordt er aangemaand om de soorten die beheerbaar zijn effectief te gaan bestrijden. Hieronder volgt een lijst van soorten die in de provincie Oost-Vlaanderen en bij uitbreiding in Vlaanderen werden waargenomen.

3. Welke andere partners/beheerders zijn betrokken partij?

In de praktijk blijkt vaak dat de dagdagelijkse invulling van wetgevende kaders onderhevig is aan een evolutie. Ze komt tot stand doordat de betrokken actoren op het terrein afspraken met elkaar maken, waarna ze in het bredere institutionele kader worden ingepast[1].

Lees meer

Op het niveau van de beheerders ontstaan er dus bepaalde spelregels. Hierdoor weegt de geografische situatie vaak door op de administratieve. Dat betekent dat het beheer doorgaans niet stopt aan de grenzen van een gemeente of waar de administratieve grens vastgelegd werd(zoals aan een poldergrens).

Er moet dus een beleid op maat uitgetekend worden. Dat is ook de filosofie achter de oprichting van RATO vzw: streven naar een beleid dat gebiedsdekkend gevoerd wordt en de administratieve verplichtingen overstijgt, door in een volledig besmet gebied in te grijpen.

Dergelijk integraal beleid vraagt:

 • een betere afstemming tussen de verschillende beheerders of  betrokken actoren[1];
 • dat deze actoren zich buigen over het beheer van invasieve, uitheemse soorten;
 • dat deze actoren de verschillende belangen in kaart brengen.

RATO vzw zet zich dagelijks in om zijn netwerk te stimuleren tot samenwerking en de uitwisseling van kennis. De actoren staan vaak nauw met elkaar in verbinding via netwerken die kennis met elkaar delen (fig. 1). Lees je graag meer over het netwerk rond exoten? Lees onze netwerkanalyse .

Figuur 1 Netwerk van actoren rond het beheer van exoten

[1]Voorbeelden van actoren in het beheerdersnetwerk van de provincie Oost-Vlaanderen: Agentschap Natuur en Bos (ANB), Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse Waterweg NV (VW), Provinciaal Comité ratten- en exotenbeheersing (PC), Regionale Comités ratten- en exotenbeheersing (5 voor de provincie) Provincie Oost-vlaanderen (dienst Integraal Waterbeleid, dienst landbouw en platteland, provinciaal Centrum voor milieu-onderzoek = PCM), Proefcentrum voor Sierteelt, Oost-Vlaamse gemeenten,  RATO vzw, Polders en Wateringen, Natuurpunt VZW en Bosgroepen.


[1]Degroot S.A.. Van OVO naar VOVI. Nieuwe institutionele arrangementen voor kenniswerving en –ontwikkeling van agrarische ondernemers. Rapport, Den Haag, 2003, P.17-18

4. Wie kan instaan voor de monitoring, uitvoering …?

Elke terreinbeheerder is verantwoordelijk voor de monitoring op zijn eigen terreinen. Die taak kan natuurlijk ook uitbesteed worden aan derden, zoals RATO vzw. De bevoegdheden kunnen echter verdeeld zijn, zoals bij het beheer van de waterlopen.

Lees meer

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beheer ligt bij de terreinbeheerder. Afhankelijk van de soort kan de verantwoordelijkheid gedeeld zijn, bijvoorbeeld tussen de terreinbeheerder en het ANB, of tussen de terreinbeheerder en de provincie Oost-Vlaanderen. Meer info hieromtrent vindt u terug in de brochure van RATO vzw.

Via de webpagina van Ecopedia over exoten kunnen terreinbeheerders per soort nagaan welke wettelijke bepalingen er van kracht zijn. Samen met Ecopedia hebben RATO vzw en haar partners enkele case studies verzameld, waaruit beheerders inspiratie kunnen halen.

Ook de provincie Oost-Vlaanderen kan ondersteuning aan terreinbeheerders bieden. Contact opnemen kan via exoten@oost-vlaanderen.be (voor plantaardige exoten langs en in de waterlopen) of via rato@oost-vlaanderen.be (voor algemene plantaardige en voor dierlijke exoten).


5. Over welke soorten gaat het en op welke terreinen komen ze voor?

Op de website van Ecopedia vindt u informatie over alle dierlijke en plantaardige soorten op de lijst.

Hieronder lijsten we enkele soorten op die voorkomen in de provincie Oost-Vlaanderen:

Plantaardige invasieve, uitheemse soorten op de Europese lijst:
NederlandsLatijnVerspreidingsgebiedMonitoring via/ beheer
Grote waternavelHydrocotyle vulgaris L.Komt veelvuldig voor in (Oost-)Vlaanderen, komt minder voor in Oost-Vlaanderen sinds beheerexoten@oost-vlaanderen.be / beheer via provincie Oost-Vlaanderen en RATO vzw mogelijk
HemelboomAilanthus altissimaKomt weinig voor in Vlaanderenhttp://waarnemingen.be// terreinbeheerder zelf
ParelvederkruidMyriophyllumaquaticumKomt veelvuldig voor in (Oost)-Vlaanderen, komt minder voor in Oost-Vlaanderen sinds beheerexoten@oost-vlaanderen.be / beheer via provincie Oost-Vlaanderen en RATO vzw mogelijk
VerspreidbladigewaterpestLagarosiphon majorHer en der in Vlaanderen, o.a. Genthttp://waarnemingen.be// terreinbeheerder zelf
ReuzenbalsemienImpatiens glanduliferaKomt veelvuldig voor in (Oost)-Vlaanderen, , komt minder voor in Oost-Vlaanderen sinds beheerexoten@oost-vlaanderen.be / beheer via provincie Oost-Vlaanderen en RATO vzw mogelijk
ReuzenberenklauwHeracleum mantegazzianumSomm. Et Lev.Komt veelvuldig voor in (Oost)-Vlaanderen, , komt minder voor in Oost-Vlaanderen sinds beheerexoten@oost-vlaanderen.be / beheer via provincie Oost-Vlaanderen en RATO vzw
SchijnambrosiaParthenium hysterophorusKomt weinig voor, vooral probleem voor landbouwhttp://waarnemingen.be// terreinbeheerder zelf
WaterteunisbloemLudwigia grandifloraKomt veelvuldig voor in (Oost)-Vlaanderen,, komt minder voor in Oost-Vlaanderen sinds beheerexoten@oost-vlaanderen.be / beheer via provincie Oost-Vlaanderen en RATO vzw mogelijk
WaterwaaierCabombaCarolinianaWaterplant komt sinds 1998 voor in Vlaanderenhttp://waarnemingen.be// terreinbeheerder zelf
StruikasterBaccharushalimifolia  Aan de kust in de duinenhttp://waarnemingen.be// terreinbeheerder zelf
Dierlijke invasieve, uitheemse soorten op de Europese lijst:
NederlandsLatijnVerspreidingsgebiedMonitoring via/ beheer
AmerikaanseNertsNeovison visonBetreft enkele individuen in (Oost-)Vlaanderenhttp://waarnemingen.be/ / ANB met RATO vzw als uitvoerder
AmerikaansevoseekhoornSciurus niger1 melding in Vlaanderen (omgeving Hoeilaart)http://waarnemingen.be// terreinbeheerder zelf
AziatischeHoornaarVespa velutinaKomt voor in Vlaanderen op diverse locatieshttps://vespawatch.be// brandweer via honeybee-valley project
BlauwbandgrondelPseudorasbora parvaKomt voor in (Oost-) Vlaanderen op diverse locatieshttp://waarnemingen.be// terreinbeheerder zelf
Chinese WolhandkrabEriocheirsinensisKomt massaal voor in (Oost-)Vlaanderen en trekt van zoet naar zout waterhttp://waarnemingen.be// terreinbeheerder zelf, op waterlopen 2de categorie via RATO vzw
GrijzeEekhoornSciurus carolinensisKomtvoor in Vlaanderenhttp://waarnemingen.be// terreinbeheerder zelf
Heilige IbisThreskiornisaethiopicusNog niet gevestigd. Mogelijk enkele exemplaren. Broedlocaties in Frankrijkhttp://waarnemingen.be// terreinbeheerder zelf
Lettersierschildpad (rood-, geelbuik- en geelwangschildpad)Trachemys scriptaKomt veelvuldig voor in (Oost-)Vlaanderenexoten@oost-vlaanderen.be / beheer via provincie Oost-Vlaanderen en RATO vzw mogelijk
MuntjakMuntiacusreevesiKomt her en der voor in (Oost-)Vlaanderen of Frankrijkhttp://waarnemingen.be// terreinbeheerder zelf
MuskusratOndatra zibethicusKomtvoor in Vlaanderenrato@oost-vlaanderen.be / beheer via RATO vzw mogelijk 
NijlgansAlopochenaegyptiacaKomt veelvuldig voor in (Oost-)Vlaanderen op diverse locatiesrato@oost-vlaanderen.be/ beheer via RATO vzw mogelijk 
Pallas eekhoornCallosciuruserythraeusPopulatie reeds bestredenhttp://waarnemingen.be// terreinbeheerder zelf
RossestekelstaartOxyurajamaicensisNog enkele in (Oost-)Vlaanderen en Frankrijk.http://waarnemingen.be// ANB
StierkikkerLithobatescatesbeianusKomt voor in de provincie Antwerpenhttp://waarnemingen.be// terreinbeheerder zelf
Uitheemse rivierkreeft ( 4 soorten o.a. .a. Rode Amerikaanse rivierkreeft en Californische rivierkreeftProcambarusclarkii; Procambarusfallax f. virginalis; Pacifastacusleniusculus; Orconectesvirilis; Orconectes limosus  Komen veelvuldig voor in (Oost-)Vlaanderen en Wallonië.exoten@oost-vlaanderen.be / beheer via provincie Oost-Vlaanderen en RATO vzw mogelijk
WasbeerProcyon lotorOpkomende soort. 1e waarnemingen in Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabanthttp://waarnemingen.be// ANB met RATO vzw als uitvoerder
ZonnebaarsLepomisgibbosusBeperkt aanwezig in (Oost-)Vlaanderenhttp://waarnemingen.be// terreinbeheerder zelf