Over ons

Welkom op de website van ExotenNet. We stellen ons graag even kort voor.

ExotenNet  is een netwerk van professionals die bezig zijn met exotenproblematiek en – beheer. ExotenNet is een initiatief van RATO vzw, ontstaan vanuit projectwerking, in een partnerschap tussen ANB, INBO, VMM, Provincie Oost-Vlaanderen en PCM. ExotenNet wil het beheer van exoten of invasieve, uitheemse soorten in Vlaanderen bespreekbaar maken. We willen niet alleen de praktijkervaring delen, maar ook de hiaten blootleggen. ExotenNet wil een netwerk samenbrengen van terreinbeheerders, onderzoekers, beleidsmakers en andere betrokkenen binnen het werkveld, zodat kennis en ervaringen breder gedeeld kunnen worden.

Minstens viermaal per jaar brengen we de nieuwsflash ExotenNet uit via Ecopedia . Jaarlijks organiseren ze met een roulerend voorzitterschap de Vlaamse interprovinciale werkgroep Invasieve uitheemse soorten. Daarnaast organiseren we ook regelmatig rondetafelgesprekken, symposia, praktijkdagen, opleidingen, Oost-Vlaamse regionale comités en nog veel meer … Ontdek hieronder onze resultaten.

Contact en partnerschap

RATO vzw, contactpersoon Anke Stefens
rato@oost-vlaanderen.be

Provincie Oost-Vlaanderen, dienst integraal waterbeleid, contactpersoon Koen Van Roeyen
exoten@oost-vlaanderen.be

Ecopedia, contactpersoon Rollin Verlinde en Ianthe De Boeck

Agentschap Natuur en Bos, contactpersoon Nicolas Pardon

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, contactpersoon Tim Adriaens en Bram D’hondt

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, contactpersoon Pieter Boets

Wat doen wij allemaal?

  • ExotenNet doet in de eerste plaats aan netwerking en kennisuitwisseling. In dat kader organiseren wij (mee) praktijkdagen, symposia, werkgroepen, stuurgroepen en regionale comités ratten- en exotenbestrijding in heel Oost-Vlaanderen.
  • ExotenNet zet in op het afstemmen van takenpakketten en samenbrengen van actoren in het veld en een analyse van het netwerk. Deze oefening werd voor de provincie Oost-Vlaanderen grondig gemaakt.
  • ExotenNet zet elke dag in op inventarisatie en digitalisering. Via stuurgroepen, projecten en werkgroepen proberen in te zetten op publicatie van data op gbif.org en het gebruik en uitwisseling van digitale registratietools.

  • ExotenNet stimuleert het uitwerken van een globaal plan van aanpak voor heel Vlaanderen via haar nieuwsflashes en werkgroepen.