Inventarisatie van plantaardige en dierlijke exoten binnen Vlaanderen

ExotenNet zet elke dag in op inventarisatie en digitalisering. Via stuurgroepen, projecten en werkgroepen proberen in te zetten op publicatie van data op gbif.org en het gebruik en uitwisseling van digitale registratietools.

Verschillende partners maken of maakten deel uit van digitaliseringsprojecten, zoals RIPARIAS, Mica en Ecosystem, waarin het ontwikkelen van digitale registratietools en het uitwisselen van data rond exoten steeds een centrale rol neemt of nam. Zo werd binnen het Ecosystem project met de Ecosystem-app 800 km waterlopen 2de categorie binnen Oost-Vlaanderen in kaart gebracht. De resultaten zijn hier terug te vinden.
RATO vzw zet in dat kader in op verdere digitalisering en ontwikkelde een digitaal registratieplan voor de provincie.

Daarnaast organiseren de partners stuurgroepen en werkgroepen, zoals de regionale comités in Oost-Vlaanderen, waarvoor RATO vzw jaarlijks alle cijfers bij elkaar brengt. Ook deze resultaten zijn te raadplegen.

Alle partners publiceren ook hun data rond exoten en exotenbeheer ook op het opensource platform https://www.gbif.org/