Resultaten

Netwerking en kennisuitwisseling

Regionale comités ratten- en exotenbestrijding

RATO vzw organiseert jaarlijks vijf regionale comités en verzamelt hiervoor het betreffende cijfermateriaal. Aan terreinbeheerders binnen de provincie Oost-Vlaanderen worden de cijfers gepresenteerd die betrekking hebben op het beheer van overlastbezorgers en exoten. Daarnaast wordt ook gefocust op het informeren en sensibiliseren van de aanwezigen. Plannen van aanpak rond exoten en rattenbestrijding voor de gehele provincie worden er besproken, dit vanuit het wetgevend kader en het verzamelde cijfermateriaal dat door de gemeenten, VMM, de Provincie Oost-Vlaanderen, RATO vzw en de Ecosystem applicatie werden aangeleverd.
Bekijk hier de verslagen en presentaties

Praktijkdag in de Leopoldskazerne Gent

Op 31 mei 2017 organiseerden de partners van ExotenNet een centrale studiedag waarop meer dan 140 beheerders uit heel Vlaanderen aanwezig waren. Tijdens 10 workshops gaven experten uitleg over invasieve exoten en hoe ze te bestrijden. Kennis en ervaringen werden er gedeeld. Bekijk hier de foto’s.

Symposium Biocontrol

Op 8 oktober 2020 brachten we beleidsmakers, onderzoekers, beheerders en vertegenwoordigers uit de industrie samen om het debat rond een geïntegreerd beheer van invasieve plantensoorten met biologische bestrijding in Vlaanderen leven in te blazen.

Sprekers uit binnen- en buitenland kwamen er toelichting geven over de succesverhalen en risico’s van biologische bestrijding, het beleid rond biocontrol en voorbeelden van toepassingen op ziekten en plagen.

De dag herbeleven? geen probleem:

Werkgroep Invasieve Uitheemse Soorten

Uit de praktijkdag in de Leopoldskazerne Gent ontstond de werkgroep Invasieve Uitheemse Soorten (IUS) die jaarlijks samenkomt. De werkgroep IUS bestaat uit terreinbeheerders uit heel Vlaanderen, dit op Vlaams en provinciaal niveau. Hierop wordt de stand van zaken betreffende de wetgeving rond Invasieve Uitheemse soorten besproken alsook plannen van aanpak rond bepaalde soorten, zoals Japanse Duizendknoop. RATO vzw ondersteunt vanuit ExotenNet steeds de organisatie (zowel praktisch als inhoudelijk). De leden van de werkgroep IUS wisselen regelmatig info uit met elkaar via mail als ook worden zij betrokken bij de invulling van de nieuwsflash ExotenNet. Lees hier meer over de werkgroepen.

De stuurgroep beheerregelingen code goede praktijk muskusratten

Deze stuurgroep bestaat naast RATO vzw uit partners zoals het INBO, ANB, VMM, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Dienst Dierenwelzijn en heeft een annex opgesteld aan het soortenbesluit waarin de muskusratbestrijding wettelijke omkadering krijgt. Aan het nieuwe kader zal ook een opleiding gekoppeld worden. RATO vzw zal haar medewerking verlenen bij de omkadering van de opleidingen in Oost-Vlaanderen. In dat kader verzorgde RATO vzw een aantal demonstratiefilmpjes. In het najaar van 2020 zal de annex toegevoegd worden aan het soortenbesluit. De demonstratiefilmpjes zijn nu al beschikbaar via Ecopedia.be.

Afstemmen van takenpakketten en samenbrengen van actoren in het veld en een analyse van het netwerk

RATO vzw stelt zich als organisator van de regionale comités op als een centralisatieloket voor vragen betreffende overlastsoorten en exoten vanuit Oost-Vlaanderen. Via de werkgroep IUS en de redactie van de nieuwsflash ExotenNet kunnen vragen naar verschillende experts gedelegeerd worden. We brengen terreinbeheerders binnen Oost-Vlaanderen ook graag in contact om hun best practices uit te wisselen.
RATO vzw heeft op deze website een overzichtsbrochure geplaatst, in het kader van het uittekenen van een globaal plan van aanpak voor exoten en overlastbezorgers in Oost-Vlaanderen.

RATO vzw heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een netwerkanalyse, waarbij de het exotennetwerk binnen en buiten de provincie Oost-Vlaanderen grondig bestudeerd werd, als ook haar eigen rol binnen dit netwerk onder de loep werd genomen. Het abstract van de analyse kan je hier terugvinden.

Inventarisatie van plantaardige exoten binnen Oost-Vlaanderen

Naast het jaarlijks opvragen van cijfers bij alle Oost-Vlaamse gemeenten inventariseert RATO vzw ongeveer 800 km waterlopen 2de categorie via de Ecosystem-app. De resultaten zijn hier terug te vinden.
RATO vzw zet in dat kader in op verdere digitalisering en is bezig met het ontwikkelen van een digitaal registratieplan voor de provincie.

Globaal plan van aanpak voor (Oost-)Vlaanderen

ExotenNet zet in op waardevolle uitwisseling van kennis tussen Oost-Vlaamse gemeenten en wateringen en polders via de regionale comités die jaarlijks plaatsvinden. De resultaten en besluiten worden besproken op het Provinciaal Comité.

De Bestrijding van duizendknoop langs waterlopen: Handleiding voor bestekteksten en technische bepalingen . Deze handleiding dient als richtlijn voor de beheeraanpak en grondverplaatsing in de provincie Oost-Vlaanderen.

De nieuwsflash ExotenNet en de website Ecopedia.be waarin een overzicht wordt geboden van beheerpraktijken, onderzoek en beleidsrichtlijnen. RATO vzw zet als eindredacteur in op het zoveel mogelijk delen van gebiedsdekkende beheerrichtlijnen.

Daarnaast hebben we samen met de stuurgroep goede praktijk muskusratten ook een code goede praktijk uitgewerkt met betrekking tot het beheer van muskusratten. RATO vzw heeft hiervoor de medewerking van haar netwerk ingeschakeld om input te leveren aan de invulling van dat beleid.
Via de demonstratiefilmpjes die we in dat kader hebben opgenomen in samenwerking met Inverde en INBO, willen we ook de beheerders in Oost-Vlaanderen begeleiden in de correcte toepassing van de code goede praktijk. De filmpjes werden op Ecopedia gedeeld en vormen een visuele aanvulling voor terreinbeheerders op de geschreven beleidsplan uitvoering moeten geven.

Tot slot heeft RATO vzw een visietekst en beleidsplan invasieve, uitheemse soorten binnen de provincie Oost-Vlaanderen uitgeschreven binnen haar overzichtsbrochure.